Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47917
Title: Nghiên cứu hoạt động quản trị bán hàng đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Manulife tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thu Trang
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Bảo hiểm nhân thọ Manulife;Techcombank - Đà Nẵng;Quản trị bán hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 107.Tr
Abstract: Nêu rõ thực trạng của hoạt động quản trị bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Manulife tại Techcombank nói chung và Techcombank chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất khuyến nghị trong hoạt động quản trị bán hàng nhằm phát triển doanh số bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Manulife qua ngân hàng tại Techcombank Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le Thu Trang _ K31.TNH.DN_Tomtat.pdf442.9 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
le Thu Trang _ K31.TNH.DN_Toanvan.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
le Thu Trang _ K31.TNH.DN_Trangthongtin.pdf826.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.