Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47866
Title: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Lê, Thanh Hải
Advisor: PGS.TS. Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Đất đai;Nhà nước;thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 76 tr.
Abstract: Pleiku là thành phố thuộc tỉnh Gia Lai, là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Tỉnh. Trong nhiều năm qua, thành phố Pleiku đã được quan tâm đầu tư phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng về mọi mặt, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, bảo đảm đời sống của cộng đồng với những thành quả đáng khích lệ; đồng thời thành phố Pleiku cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong chặng đường phát triển tiếp theo. Trong mỗi giai đoạn luôn luôn đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về đất đai phải có những bước phát triển, đáp ứng được các yêu cầu của kinh tế - xã hội. Công tác quản lý nhà nước về đất đai phải đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sử dụng đất cho phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo điều kiện để khai thác sử dụng quý đất một cách hợp lý, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LETHANHHAI_K34.QLK.KT_TOMTAT.pdf481.91 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LETHANHHAI_K34.QLK.KT_TOANVAN.pdf1.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.