Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47859
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Trần, Thị Phương Hảo
Advisor: GS. TS. Lê, Thế Giới
Keywords: Bảo hiểm xã hội;Nguồn nhân lực;Kon Tum
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: BHXH tỉnh Kon Tum là một tổ chức thuộc hệ thống của BHXH Việt Nam. Với mục tiêu tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo qu định của Luật BHXH, Luật BHYT; đảm bảo An sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020. Trong những năm qua, BHXH tỉnh Kon Tum đã không ngừng phát triển và đạt đƣợc những kết quả to lớn trong việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Để đạt đƣợc kết quả đó, BHXH tỉnh Kon Tum đã không ngừng nỗ lực đổi mới, kiện toàn hệ thống tổ chức, chuẩn hóa nhân sự, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện chu ển đổi tác phong làm việc từ hành chính thụ động sang phục vụ; đâ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đáp ứng êu cầu phát triển của Ngành BHXH.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiPhuongHao-K34QTR.KT-Luanvan.pdf4.9 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TranThiPhuongHao-K34QTR.KT-Tomtat.pdf731.86 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.