Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47852
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn Grand Tourane
Authors: Hà, Thị Ánh Tuyết
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Đào tạo;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Abstract: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của một doanh nghiệp là yếu tố then chốt quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức hay doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực trở thành một lợi thế cạnh tranh chủ yếu giữa các doanh nghiệp và công tác đào tạo nguồn nhân lực được coi là một yêu cầu và là một nhiệm vụ cơ bản nhằm đáp ứng được mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.