Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47845
Title: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Dương, Văn Tuyn
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Quản lý đất đai;Quản lý nhà nước về đất đai;thành phố Kon Tum
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 63 tr.
Abstract: Xã hội càng phát triển, dân số ngày càng tăng, tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và biến đổi khí hậu ngày một phức tạp theo chiều hướng xấu do đó đòi hỏi công tác quản lý và sử dụng đất càng phải có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên không thể tái tạo này. QLNN về đất đai ngày càng trở nên cần thiết và là nhiệm vụ quan trọng trong công tác QLNN.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongVanTuy_K34.QLK.KT_Tomtat.pdf441.74 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DuongVanTuy_K34.QLK.KT_Toanvan.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.