Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47838
Title: Quản lý nhà nước về môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Xuân Phương
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý nhà nước;Môi trường;huyện Đại Lộc.;tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 76 tr.
Abstract: Trong những năm qua, ngành công nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, tăng trƣởng ổn định, nhiều ngành và cơ sở sản xuất có khả năng cạnh tranh không chỉ thị trường trong nƣớc mà cả khu vực. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện năm 2017 đạt 5.191,22 tỷ đồng (giá so sánh 2010), trong đó công nghiệp phần huyện quản lý đạt 3.900,13 tỷ đồng tăng 15,43% so với năm 2016 [29]. Đến nay, Đại Lộc là điểm sáng về phát triển các cụm công nghiệp của tỉnh Quảng Nam.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Xuan Phuong _K32.QLK.DN_Tomtat.pdf498.33 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Thi Xuan Phuong _K32.QLK.DN_Toanvan.pdf1.75 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.