Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47807
Title: Phát triển nông nghiệp huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Authors: ThS. Nguyễn, Việt Hà
Advisor: PGS. TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Phát triển nông nghiệp;Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 76 tr.
Abstract: PTNN trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là một vấn đề cấp thiết, nổi lên hàng đầu nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời dân nông thôn; tạo sự chuyển biến nhanh hơn đối với các vùng khó khăn; xây dựng nông nghiệp của huyện phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ƣơng 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Để tiếp tục nâng cao vai trò và thúc đẩy PTNN Quảng Ninh, trong những năm tới đòi hỏi huyện cần thiết phải nghiên cứu các giải pháp có tính khoa học và thực tiễn cao nhằm đƣa nông nghiệp huyện Quảng Ninh phát triển.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van.pdf1.01 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tom tat.pdf346.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.