Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47801
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai ở thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Lê, Hoàng Phương
Advisor: PGS. TS. Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Quản lý nhà nước;Đất đai;Quản lý;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 118 tr.
Abstract: Đất đai là cơ sở của tự nhiên, là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, không có đất đai là không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, không có quá trình lao động nào diễn ra và không có sự tồn tại của xã hội loài người. Không những vậy, đất đai còn có vai trò rất quan trọng đi đôi với sự phát triển của xã hội, xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn trong khi đất đai lại có hạn điều đó đã làm cho quan hệ giữa người với người và với đất đai ngày càng trở nên phức tạp. Điều này đòi hỏi Nhà nước phải có những chính sách quản lý đất đai thích hợp để việc sử dụng đất đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHoangPhuong_K31.QLK.DN.Trangthongtin.pdf940.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LeHoangPhuong_K31.QLK.DN.Tomtat.pdf362.21 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LeHoangPhuong_K31.QLK.DN.Toanvan.pdf7.63 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.