Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47767
Title: Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Phạm, Viết Tuấn
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Bảo hiểm xã hội;Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp;Quản lý;Hoàn thiện công tác thu BHXH đối với các DN
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý thu BHXH. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum trong thời gian tới.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.