Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47727
Title: Nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với dịch vụ thanh toán qua di động ứng dụng mô hình UTAUT mở rộng
Authors: ThS. Trần, Danh Nhân
Keywords: Ứng dụng mô hình UTAUT mở rộng;Người tiêu dùng;Dịch vụ thanh toán qua di động
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 65 tr.
Series/Report no.: Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học cấp cở sở do trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng quản lý;
Abstract: - Tổng hợp cơ sở lý luận về thanh toán qua di động, mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), mô hình hợp nhất lý thuyết về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT), và các yếu tố rủi ro cảm nhận thành phần và rủi ro cảm nhận chung - Đo lường các yếu tố rủi ro cảm nhận thành phần, rủi ro cảm nhận chung, ý định sử dụng, hành vi sử dụng và các nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng thanh toán qua di động của người tiêu dùng. - Kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố rủi ro cảm nhận thành phần và rủi ro cảm nhận chung, mối quan hệ giữa yếu tố rủi ro cảm nhận chung và các yếu tố thuộc mô hình UTAUT với ý định và hành vi sử dụng thanh toán qua di động cũng như vai trò trung gian của yếu tố rủi ro cảm nhận chung và hiệu suất kỳ vọng trong mô hình nghiên cứu đề xuất.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T2018-04-35_Bao cao khoa hoc tong ket de tai.pdf3.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.