Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47726
Title: Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng hiện nay
Authors: TS. Phạm, Huy Thành
Keywords: Thế giới quan;Duy vật biện chứng;Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;Nhân cách sinh viên
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 118 tr.
Series/Report no.: Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học cấp cở sở do trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng quản lý;
Abstract: Làm rõ các khái niệm công cụ của đề tài, đồng thời chỉ ra thực trạng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng với việc xây dựng nhân cách sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng hiện nay.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toàn văn đề tài.pdf1.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.