Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47725
Title: Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: ThS. Võ, Hoàng Diễm Trinh
Keywords: Khả năng sinh lời;Ngân hàng thương mại Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 63 tr.
Series/Report no.: Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học cấp cở sở do trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng quản lý;
Abstract: - Tổng quan các vấn đề lý luận: cấu trúc sở hữu; các quan điểm khác nhau khi phân loại cấu trúc sở hữu; các lý thuyết liên quan vấn đề cấu trúc sở hữu, khả năng sinh lời. Tổng quan các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài trên phạm vi quốc tế và trong nước. - Khảo sát thực trạng cấu trúc sở hữu, khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại thuộc đối tượng nghiên cứu. - Xây dựng hệ thống các quan điểm tiếp cận, nội dung và phương pháp của việc đánh giá tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam. - Lựa chọn và xây dựng mô hình đánh giá tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam. - Thảo luận kết quả nghiên cứu và hàm ý
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diem Trinh_NCKH3.pdf673.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.