Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47703
Title: Quản trị quan hệ khách hàng(CMR) tại trung tâm kinh doanh VNPT - Đắc Lắc
Authors: Nguyễn, Viết Cầu
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quan hệ khách hàng;Trung tâm kinh doanh VNPT – Đắk Lắk.
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 129tr
Abstract: Trong hoạt động kinh doanh, việc các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như: tên, địa chỉ, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác... nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn là đặc biệt quan trọng. Muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp cần phải có các chiến lược tổng thể là tìm kiếm, thu hút, giành niềm tin khách hàng mới; duy trì những đối tác đã có, lôi kéo khách hàng cũ trở lại, giảm chi phí tiếp thị và mở rộng dịch vụ khách hàng. Việc đo lường và đánh giá mối quan hệ với khách hàng là rất quan trọng trong mục tiêu thực hiện chiến lược của doanh nghiệp hiện nay.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYENVIETCAU_K33.QRT.DL_TOAN VAN.pdf1.45 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYENVIETCAU_K33.QRT.DL_TOM TAT.pdf335.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.