Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47692
Title: Phát triển nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Việt Đức, tỉnh Đắk Lắk
Authors: Phạm, Văn Phúc
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức, tỉnh Đăk Lak
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 107 tr
Abstract: Trong thời đại ngày nay, sự phát triển nhanh và không ngừng biến đổi nền kinh tế thế giới, xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa đã tạo ra những ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị của quốc gia. Một quốc gia muốn phát triển mạnh mẽ cần có nhiều yếu tố kết hợp cùng phát triển: vốn, khoa học công nghệ, nhân lực, tài nguyên…Trong đó, vai trò của nguồn nhân lực đang ngày càng được thừa nhận là một yếu tố quan trọng bên cạnh vốn và công nghệ tác động đến tăng trưởng kinh tế để đáp ứng những yêu cầu của trình độ phát triển của khu vực, thế giới. Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực đang là yêu cầu hết sức cấp bách, đòi hỏi có những thay đổi mang tính đột phá nhằm đem lại lợi thế cạnh tranh, tạo thành vũ khí tốt nhất để đạt được thành công một cách bền vững.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanPhuc_K33QTR.DL_Toanvan.pdf1.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhamVanPhuc_K33QTR.DL_Tomtat.pdf623.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.