Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47620
Title: Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại thị trường Đà Nẵng
Authors: Võ, Thái Hiệp
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị;Kênh phân phối;Công ty CP TPDD Nutifood
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 104
Abstract: Hệ thống hóa các lý luận về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối qua đó xác định tầm quan trọng của kênh phân phối đối với chiến lƣợc kinh doanh của DN và các hoạt động quản trị kênh phân phối từ việc thiết kế, tổ chức và quản trị kênh. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty CP TPDD Nutifood tại Đà Nẵng trong thời gian từ năm 2014 đến nay; đánh giá và đề xuất những định hƣớng, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty CP TPDD Nutifood tại thị trƣờng Đà Nẵng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThaiHiep_K32.QTR.DN_Tomtat.pdf677.34 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VoThaiHiep_K32.QTR.DN_Toanvan.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VoThaiHiep_K32.QTR.DN_Trangthongtin.pdf886.67 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.