Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47578
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh chi nhánh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Như Trang
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh;Nguồn nhân lực;Doanh nghiệp;Chi nhánh Quảng Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 96 tr.
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác phát triển NNL tại Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh chi nhánh Quảng Nam từ năm 2015 đến năm 2017 và đề xuất giải pháp phục vụ trong thời gian đến.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van.pdf7.42 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tom tat Luan van.pdf366.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang thong tin Tieng Anh.pdf733.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang thong tin Tieng Viet.pdf988.69 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.