Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47577
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược Danapha
Authors: Huỳnh, Thị Như Ngọc
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Công ty Cổ phần Dược DANAPHA Đà Nẵng;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 112 tr.
Abstract: Nghiên cứu các nội dung về công tác đào tạo NNL, và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo NNL. Phân tích thực tiễn công tác đào tạo giai đoạn 2015-2017 và đề xuất các giải pháp có ý nghĩa đến năm 2020.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van.pdf31.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tom tat Luan van.pdf403.51 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang thong tin Tieng Anh.pdf814.91 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang thong tin Tieng Viet.pdf1.04 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.