Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47562
Title: Quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Advisor: TS Trần, Phước Trữ
Keywords: Quản lý nhà nước;Dự án phát triển;Nhà ở thương mại;Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 109
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về QLNN đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại; - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNN đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.