Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47521
Title: Quản lý nguồn nhân lực hành chính công tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Yến
Advisor: TS Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Quản lý;Nguồn nhân lực;Hành chính công
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 110
Abstract: - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực hành chính công. - Phân tích thực trạng quản lý nguồn nhân lực hành chính công tại huyện Đông Giang, t nh Quảng Nam trong thời gian qua, đánh giá những tồn tại, hạn chế của việc quản lý nguồn nhân lực hành chính công tại đây Đề xuất một số hàm ý, giải pháp cho đơn vị huyện Đông Giang, Quảng Nam và cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các chính sách và từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực hành chính công tại huyện trong thời gian tới.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.