Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47500
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Minh Phương
Advisor: TS Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Abstract: Trong những năm qua, hoạt động đầu tư XDCB được xem như là đòn bẩy quan trọng kích thích tăng trưởng củaTP Đà Nẵng. TP đã sử dụng vốn đầu tư vào XDCB khá lớn, chiếm xấp xỉ 30% GDP. Nhờ những nỗ lực này, bức tranh kinh tế xã hội thành phố đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều cây cầu, nhiều tuyến đường, khu dân cư, nhà ở thu nhập thấp được hình thành từ nguồn vốn XDCB, bước đầu góp phần vào việc hình thành cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ và phát triển của Đà Nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.