Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47482
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng
Authors: ThS.Trịnh, Minh Nhật Ánh
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Thành tích;Nhân viên
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 86
Abstract: Nhân lực là một trong những yếu tố rất quan trọng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc phát huy và động viên nguồn nhân lực nhằm xây dựng và phát triển doanh nghiệp đã trở thành mục tiêu chiến lược mà mỗi công ty đều hướng tới, do đó việc đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã có những cố gắng để đánh giá thành tích nhân viên trong quá trình lao động. Tuy nhiên, thực chất công tác đánh giá thành tích nhân viên hiện nay tại Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng nói riêng và các doanh nghiệp nhà nước nói chung còn nhiều bất cập, mang tính hình thức và chưa chuyên sâu.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.