Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47259
Title: Phát triển nguồn nhân lực cho công ty xăng dầu khu vực V
Authors: Nguyễn, Thị Kim Oanh
Advisor: TS. Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý;Phát triển;Công ty xăng dầu khu vực V
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 90 tr.
Abstract: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập theo quan điểm tổng thể thống nhất. - Mô tả và phân tích thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty xăng dầu khu vực V . - Đề xuất định hướng và giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty xăng dầu khu vực V nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTLV Nguyen Thi Kim Oanh.pdfTóm tắt300.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LV Nguyen Thi Kim Oanh.pdfToàn văn736.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.