Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47244
Title: Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Hoài Trinh
Advisor: TS Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Cổ phiếu;Thanh khoản
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 54
Abstract: Xác định ảnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu của công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf780.42 kBAdobe PDF Sign in to read
LUAN VAN.pdf7.48 MBAdobe PDF Sign in to read
Trang thông tin Tiếng Anh + Tiếng Việt.pdf1.67 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.