Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47217
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Hội An
Authors: Phan, Thị Nhật Ánh
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Rủi ro tín dụng;NHTMCP Việt Á Chi nhánh Hội An- Quảng Nam.
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-112
Abstract: Thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong các năm gần đây cho thấy rủi ro của các ngân hàng chủ yếu xuất phát từ hoạt động cho vay mà chiếm phần lớn là cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp. Đồng thời, với tình hình cạnh tranh gay gắt về mọi mặt, các ngân hàng đua nhau mở rộng quy mô cho vay dẫn đến tình trạng nợ xấu ngày càng tăng cao, rủi ro tín dụng cũng tăng theo. Hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất và thƣờng chiếm khoảng 70%-80% hoạt động sinh lời của ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao nhất đặc biệt là rủi ro tín dụng. Khi rủi ro tín dụng xảy ra ở một ngân hàng sẽ kéo theo rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động từ đó có thể dẫn đến tình trạng phá sản của ngân hàng và hậu quả nặng nề hơn là ảnh hƣởng tới cả hệ thống ngân hàng. Do đó việc hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay rất quan trọng không chỉ đối với các NHTM mà còn đối với cả nền kinh tế. Nhƣ vậy đòi hỏi phải có sự đầu tƣ thích đáng trong việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa những rủi ro có thể xảy ra.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
toan van.pdf1.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tom tat.pdf430.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.