Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47181
Title: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế Tỉnh Quảng Nam
Authors: Hoàng, Thanh Tùng
Advisor: TS. Hoàng, Văn Long
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 105
Abstract: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế tỉnh Quảng Nam thời gian qua, các kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại cần khắc phục. - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hoangthanhtung_K31.KPT.DN_tomtat.pdf323.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
hoangthanhtung_K31.KPT.DN_toanvan.pdf6.3 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
hoangthanhtung_K31.KPT.DN_trangthongtin.pdf102.19 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.