Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47074
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hội An
Authors: ThS. Trần, Thị Bích Đào
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Hội An;Quản lý nhà nước;Lưu trú;Du lịch
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 110 tr.
Abstract: Hệ thống các vấn đề lý luận liên QLNN về hoạt động kinh doanh lƣu trú du lịch. - Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh lƣu trú trong thời gian qua. - Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh lƣu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hội An.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.