Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47073
Title: Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Authors: ThS. Bùi, Viết Toàn
Advisor: PGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Quản lý nhà nước;Vệ sinh an toàn thực phẩm;An toàn thực phẩm;huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 83 tr.
Abstract: An toàn thực phẩm (ATTP) là việc đảm bảo để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người [1]. Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu của mỗi người nên vấn đề sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn luôn là vấn đề mang tính thời sự. Có thể nói đây là một vấn đề phức tạp vì nó không những có sự tham gia của nhiều chủ thể mà nó có ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của mỗi người dân. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề thực phẩm không an toàn gây hại cho sức khỏe con người đang là bức xúc chung của toàn xã hội và trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nói riêng.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiVietToan-K32.QLK.DN-Trangthongtin.pdf721.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BuiVietToan-K32.QLK.DN-Tomtat.pdf430.86 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BuiVietToan-K32.QLK.DN-Toanvan.pdf1.07 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.