Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47070
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại phòng tài chính huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Tấn Dũng
Advisor: PGS. TS. Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Ngân sách;Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 90
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN, Chi NSNN và quản lý chi NSNN. - Phân tích thực trạng về quản lý chi NSNN trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trong những năm đến.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyentandung_K31.TNH.DN_tomtat.pdf365.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
nguyentandung_K31.TNH.DN_toanvan.pdf4.97 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
nguyentandung_K31.TNH.DN_trangthongtin.pdf108.61 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.