Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47066
Title: Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách cho các Huyện Thị, Thành phố trực thuộc Tỉnh Quảng Nam
Authors: Huỳnh, Thị Ngân Phương
Advisor: TS Hồ, Kỳ Minh
Keywords: Ngân sách;Quản lý;Phân cấp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 94
Abstract: Mục đích nghiên cứu của đề tài là khảo sát đánh giá phân cấp quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015. Từ đó, đề xuất các quan điểm, các phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2017-2020
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.