Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47062
Title: Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Vân Loan
Advisor: PGS.TS. Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý nhà nước;Giáo dục;Huyện Hiệp Đức;Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 84 tr.
Abstract: Với xu thế phát triển ngày nay, giáo dục - đào tạo được xem là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để thúc đẩy sự phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Trong đó, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển xã hội, muốn phát triển xã hội phải chăm lo nhân tố con người về thể chất và tinh thần, nhất là về học vấn, nhận thức để góp phần xây dựng và cải tạo xã hội, nâng cao dân trí và tạo ra hệ thống giá trị xã hội mới.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.