Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47030
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi
Authors: ThS.Trần, Thị Kim Loan
Advisor: TS Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Vay;Ngắn hạn;Doanh nghiệp;Nhỏ & vừa
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: Page 1-70
Abstract: Trong các hoạt động tín dụng của ngân hàng thì hoạt động cho vay doanh nghiệp là hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhƣng đồng thời rủi ro cũng lớn. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có thể điểm qua một số lợi ích nhƣ sau: Vay vốn ngân hàng giúp doanh nghiệp khởi sự hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trƣờng, phát triển sản phẩm, đầu tƣ các dự án sinh lợi…; giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung nguồn vốn lƣu động.
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.