Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46991
Title: Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phường cho ngân sách Quận, Huyện tại sở tài chính Thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Lan Anh
Advisor: TS Hồ, Kỳ Minh
Keywords: Ngân sách;Quản lý;Phân bổ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-90
Abstract: Nhằm đánh giá thực trạng quá trình lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP cho NSQH tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, nêu lên những kết quả đạt được cũng như nguyên nhân hạn chế. Từ đó, đưa ra được các khuyến nghị hoàn thiện công tác này tại Sở Tài chính thời gian tới.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phamthilananh_K31.TNH.DN_tomtat.pdf386.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
phamthilananh_K31.TNH.DN_toanvan.pdf5.57 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
phamthilananh_K31.TNH.DN_trangthongtin.pdf495.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.