Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46977
Title: Quản lý nhà nước đối với công nghiệp ở Tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Dương, Ngọc Ân
Advisor: PGS. TS Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Quản lý nhà nước;Công nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-101
Abstract: Đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN đối với công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 đưa Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tạo sức lan tỏa về phát triển công nghiệp ở các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong NGoc An_K31.QLK_Tomtat.pdf485.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Duong NGoc An_K31.QLK_Toanvan.pdf6.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Duong NGoc An_K31.QLK_Trangtongtin.pdf800.82 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.