Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46974
Title: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: ThS. Trần, Thị Phương Thảo
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Dịch vụ bảo lãnh;gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 80 tr.
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung: Nghiên cứu lý luận, thực tiễn từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp để phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng.  Mục tiêu cụ thể: từ mục tiêu chung tác giả đưa ra các mục tiêu như sau:  Tổng hợp hệ thống các cơ sở lý luận về dịch vụ bảo lãnh  Phân tích thực trạng hoạt động bảo lãnh tại đơn vị nghiên cứu, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động bảo lãnh trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 tại đơn vị lựa chọn nghiên cứu.  Từ những cơ sở lý luận cũng như kết quả nghiên cứu thực trạng đã đạt được, tác giả đưa ra các đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện để phát triển dịch vụ bảo lãnh trong tương lai tại đơn vị nghiên cứu.
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN_ PHUONG THAO TOM TAT.pdf580.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRANG THONG TIN_LUAN VAN_ TV.PDF57.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN_ PHUONG THAO FINAL.pdf2.09 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.