Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46960
Title: Quản lý thuế giá trị gia tăng trên địa bàn Huyện ĐaK Đoa, tỉnh Gia Lai
Authors: Võ, Thị Huyền Như
Advisor: TS Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý;Thuế GTGT
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-108
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thuế GTGT và công tác quản lý thu thuế GTGT ở Việt Nam. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012-2016; - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trên địa bàn huyện Đak Đoa trong thời gian tới.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT-Vo THi Huyen Nhu.pdf859.19 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LV-Vo Thi Huyen Nhu.pdf27.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.