Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46952
Title: Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tại Tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Sen
Advisor: GS.TS Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản lý nhà nước;Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-101
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về BHXH tại tỉnh Kon Tum thời gian qua để đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hoạt động này trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian tới.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf712.4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf5.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
THONG TIN.pdf648.23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.