Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46941
Title: Hoàn thiện quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Authors: Võ, Đức Dũng
Advisor: GS.TS Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản lý;Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-89
Abstract: - Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về quản lý chi BHXH ở địa phương. - Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý chi trả các chế độ BHXH trên địa bàn thành phố Kon Tum, chỉ rõ những thành tựu đạt được, hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi trả các chế độ BHXH trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf964.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf5.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
THONG TIN.pdf615.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.