Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46934
Title: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp Huyện, Huyện Đắc Glel, Tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Tường Vi
Advisor: TS Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý;Ngân sách
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-109
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi NSNN cấp huyện. - Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi NSNN của huyện Đăklgei, chỉ ra những thành công, hạn chế trong công tác quản lý NSNN của huyện Đăklgei. - Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN huyện Đăkglei, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf700.21 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN TRAN TUONG VI.pdf38.2 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRANG THONG TIN.pdf358.84 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.