Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46909
Title: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại Ban Quản lý Chợ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Phan, Mạnh Hân
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Cơ cấu tổ chức quản lý;Ban Quản lý Chợ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 90 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cơ cấu trong một tổ chức, vận dụng vào điều kiện cụ thể của đơn vị quản lý chợ. - Làm rõ thực trạng cơ và quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức a Ban Quản lý Chợ quận Sơn Trà trong thời gian qua - Đề xuất các giải pháp nhằm ản lý Chợ quận Sơn Trà trong tƣơng lai.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanManhHan_K32.QTR.DN-TOAN VAN.pdf7.86 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhanManhHan_K32.QTR.DN_TrangThongTin.pdf1.7 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhanManhHan_K32.QTR.DN_Tomtat.pdf2.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.