Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46901
Title: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Thanh Hiền
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Sự hài lòng;Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 73 tr.
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công ty và đưa ra các nhân tố có sự ảnh hưởng nhiều đến sự hài lòng của nhân viên tại Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng, đưa ra hàm ý chính sách để cải thiện mức độ hài lòng của nhân viên trong tương lai.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.