Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46873
Title: Tuyển dụng nguồn nhân lực tại dự án Cocobay – Tập đoàn Empire
Authors: ThS. Hoàng, Thị Thu Hiền
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Dự án Cocobay;Tập đoàn Empire;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 82 tr.
Abstract: Phân tích đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại Tập đoàn Empire, từ đó đánh giá thực trạng về yêu cầu nhân lực cho dự án Cocobay Đà Nẵng trong thời gian từ 2017 tới 2020 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đặt ra. Đưa ra giải pháp hoàn thiện cho hoạt động tuyển dụng tại dự án Cocobay Đà Nẵng áp dụng cho giai đoạn 2018 tới 2020.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiThuHien_K32.QTR.DN_Toanvan.pdf6.54 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HoangThiThuHien_K32.QTR.DN_Tomtat.pdf627.5 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
trang thong tin.pdf828.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.