Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46872
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 2
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài
Advisor: PGS. TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Đào tạo;Công ty truyền tải điện 2
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực của Công ty Truyền tải Điện 2 trong thời gian qua. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 2 thời gian đến.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN.PDFTóm tắt381.56 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN.pdfToàn văn1.51 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.