Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46865
Title: Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Minh Huy
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Kinh doanh du lịch;Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: Nghiên cứu xác lập các tiền đề khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động kinh doanh du lịch (KDDL) của huyện.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYENMINHHUY_K32.QLK.DN_TOANVAN.pdf7.69 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYENMINHHUY_K32.QLK.DN_TOMTAT.pdf327.56 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYENMINHHUY_K32.QLK.DN_TRANGTHONGTIN.pdf1.02 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.