Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46855
Title: Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Nông nghiệp;Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 120 tr.
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác QLNN về nông nghiệp. - Làm rõ thực trạng công tác QLNN về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn thời gian qua. - Xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường QLNN về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn thời gian đến.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.