Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46852
Title: Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Authors: ThS. Phan, Thị Hoài Hương
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Vốn đầu tư xây dựng;Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;Nguồn ngân sách
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 115 tr.
Abstract: Nghiên cứu toàn diện về vấn đề quản lý VĐTTNS tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý VĐTTNS tại địa phương.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.