Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46838
Title: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng
Authors: ThS. Lê , Nguyễn Hà Vinh
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán;Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng;ERP
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 103 tr.
Abstract: - Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP. - Đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu tổ chức thông tin kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP.
Description: 657
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNguyenHaVinh_K32.KTO.DN_Tomtat.pdf643.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LeNguyenHaVinh_K32.KTO.DN_Trangthongtin.pdf266.21 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LeNguyenHaVinh_K323.KTO.DN_Toanvan.pdf3.41 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.