Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46836
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Sê kong, nước CHDCND Lào
Authors: ThS. Deua, Onmany
Advisor: PGS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Hoạt động xuất nhập khẩu;Tỉnh Sê kong,CHDCND Lào;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 119 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung quản lý nhà nước về hoạt động XNK. - P hân tích thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động XNK tại tỉnh Sê kong. - Đề xuất quản lý để hoàn thiện việc quản lý nhà nước về hoạt động XNK tại tỉnh Sêkong thời gian tới.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.