Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46832
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Outhumphone, tại tỉnh Savannakhet, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Authors: ThS. Xayasan, Khanikone
Advisor: PGS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;hành chính công tại huyện Outhumphone;tỉnh Savannakhet;nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 98 tr.
Abstract: Hệ thống lý luận về công tác phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị hành chính công - Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại huyện Outhumphone của tỉnh Savannakhet và rút ra ưu điểm, hạn chế. - Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại tại huyện Outhumphone của tỉnh Savannakhet.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.