Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46685
Title: Phát triển thương hiệu Thành phố Đà Nẵng đối với nhà đầu tư: tiếp cận dựa trên chie số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh(PCI)
Authors: Đỗ, Việt Hồng
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Thương hiệu;Phát triển
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 89
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn về phát triển thương hiệu địa phương - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với nhà đầu tư dựa trên các yếu tố cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. - Đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với nhà đầu tư dựa trên chỉ số PCI.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO VIET HONG_K31.QLK.DN_TOMTAT.pdf428.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DO VIET HONG_K31.QLK.DN_TOANVAN.pdf7.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DO VIET HONG_K31.QLK.DN_TRANGTHONGTIN.pdf710.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.