Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46602
Title: Các nhân tố tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại Thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thùy Dung
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nhân tố tác động;Người tiêu dùng;Thực phẩm hữu cơ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1–80
Abstract: - Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại Thành phố Đà Nẵng. - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng. - Dựa trên các kết quả khảo sát nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường thực phẩm hữu cơ có thể khuyến khích người tiêu dùng tăng cường ý định mua thực phẩm hữu cơ.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.LE THI THUY DUNG.pdf400.61 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LE THI THUY DUNG.Toanvan.pdf5.88 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trangthongtin _ Le thi thuy dung.pdf1.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.